Kronológia

Bethlen Alapítványi kronológia 1979-1990

A Bethlen Gábor Alapítvány történetéből

Az első évtized részletes kronológiája (jelezve néhány dokumentumot is)

1979 őszén                        Bakos István kezdeményezi a Bethlen Gábor Alapítvány létrehozását  (Korabeli felhívás-tervezetét ld. egy 1982. júl. 1-jei keltezésű irat részeként)

1979 karácsony              Megalkotják a Bethlen Gábor Alapítvány (BGA) felhívását, aláírások gyűjtése 

 1. december 27.           Csoóri, Kiss Ferenc, Kósa F. (és Veress Bulcsú) Illyés Gyulánál, a BGA ügyében is

1979. december 31.           Szilveszteri együttlét Németh Ellánál, számosan írják alá az ívet

1980. január- április          Neves támogató-aláírók gyűjtése a Bethlen Alapítvány indításához, engedélyezéséhez.

1980. április 14.              Húsvét hétfőn – 65 aláírással – Bakos személyesen adja át az engedélyezési kérelmet a kulturális miniszternek (vö. levél Pozsgayhoz 1981. júl. 22.)

1980 szeptember              Bibó Emlékkönyv (A BGA kezdeményező-támogatói közreműködésével!)

1980 szeptember                Pozsgay továbbítja a BGA kérelmét az MSzMP Politikai Bizottságához

1980. dec.9.                       Az MSZMP Politikai Bizottsága határozatot hozott az ellenzékről.

1980. december 23.            Csoóri, Kiss Ferenc, Für Lajos Illyés Gyulánál a BGA engedélyeztetése ügyében

1981. július 22.                  Újabb – sürgető – levél Pozsgay Imre miniszternek

1981. november 6.              Kiss Ferenc postázza a saját lapot kérelmező beadványt a miniszternek

1981. november 19.           Pozsgay és a  BGA 19 kezdeményezőjének találkozója a műv. minisztériumban

(A kezdeményező-aláírók közül csak 22-en kaptak meghívást és 19-en vettek részt a megbeszélésen. ld. Pozsgay Imre meghívója Kiss Ferencnek, 1981. nov. 16.)

Ideiglenes Intézőbizottság megválasztása

1981 karácsony                    Az Ideiglenes Intézőbizottság által elkészített első Alapszabály- tervezetet

Kósa Ferenc kísérőlevelével elküldik a miniszternek

1982. április 12.                      Csoóri Sándor meghívó levele az alapító tagok találkozójára

1982. május 5.                      A Bethlen Gábor Alapítvány kezdeményező- aláíróinak találkozója a Kárpátia étteremben. 

Alapszabály Előkészítő Bizottság megválasztása (jegyzőkönyv)

 1. június 24.                    Pozsgay Imre művelődési minisztert leváltják, a Hazafias Népfront főtitkára lett.

1982. július 1.                         Elkészül a Bethlen Gábor Alapítvány szabályai (tervezet)

1982. július 30.                       Kiss Gy. Csaba levelében kéri a kiküldött tervezet véleményezését

1982 május- július                Magyarországot fölveszik a Nemzetközi Valutaalapba és a Világbankba 

1982 október                         A miniszterhelyettes és Aczél György elmarasztalja a Tiszatájat és a Mozgó Világot

1982 karácsony                     A kérelem megismétlése, levél Köpeczi Bélához, az új miniszterhez

Kuratórium felállítása (Kiss Ferenc, Kósa Ferenc, Vekerdi László, Márton János)

Márton Jánost felkérik a Kuratórium elnöki tisztére. Az alapítók, Illyés Gyula, Csoóri

Sándor, Németh Lászlóné, Kodály Zoltánné letétbe helyezik a 100e Ft alaptőkét.

 

1983. április 15.                     Illyés Gyula halála

1983 első fele                            Márton János egyesületi jellegű Alapszabály-tervet ad be

 1. június                             Az MSzMP PB határozata a nyugati magyar emigrációról, a vele való kapcsolatokról                                 
 2. július 11.                      A Műv. Minisztérium Titkársága (Für Sándor) elutasító feljegyzése Márton J. tervéről
 3. július 14.                         Az Irodalmi és Művészeti Tájékoztatási Főo. (Rátki  András főov.)elutasító feljegyzése

1983 augusztus                      Szörényi-Bródy: István a király c. rockoperája bemutatója Budapesten

1983 szept.16.                          Az Írószövetség József Attila Köre (JAK) tiltakozása a párt kultúrpolitikai intézkedései ellen (Csoóri szilenciuma, a  Mozgó Világ főszerkesztőjének leváltása)

1984. február 6.                      Prae Bethlen-díjátadás Csoóri Sándornak, Czakó Gábornak (feljegyzés)

1984 nyara                           Magyarország sportolói nem vehetnek részt a Los Angeles-i olimpián

1984. július 27.                   A tizenkilencek levele Kádár Jánoshoz (a Bethlen Alapítvány ügyében is)

1984. augusztus 3.               Az MSZMP TKKO (Drexler G.) feljegyzése a BGA Alapszabály-tervezeteiről

1984. augusztus 22.           Aczél György és társai tárgyalása az aláírók képviselőivel a Pártközpontban

1984. augusztus 29.             Köpeczi Béla miniszter fogadja a BGA alapítóinak képviselőit

1984. augusztus 31.             Köpeczi Béla levele Márton Jánoshoz, korrigáló javaslatok

 1. január 11.                  Márton János levele Köpeczi Bélához, a végleges tervezettel

1985 január                             Újabb tárgyalások a hatalom és a levélíró népi csoport között

 1. március 1.                      Rátki András feljegyzése Köpeczi Béla miniszternek

1985 március                         Az MSZMP XIII. kongresszusa, a válság tagadása

 1. május 27.                       Knopp András (MSZMP TKKO vezetője) Köpeczinek: egyetért az engedélyezéssel
 2. június 6.                         Kiss Ferenc Tóth Dezső miniszterhelyettesnél a BGA ügyben
 3. június 11.                     A Bethlen Gábor Alapítvány miniszteri engedélyezése (a sajtó is közli)

                                                  A miniszteri rendelet a Művelődési Közlönyben (másolat)

                                                  Hét tagú Kuratórium felállítása, amelynek elnöke: Márton János, tagjai: Juhász Gyula, Király Tibor, Kiss Ferenc, Kósa Ferenc, Szabó Gábor és Vekerdi László.

 1. június 14-16.A monori találkozó.(A monorierdői kempingben 45 értelmiségi részvételével tartott tanácskozáson a BGA aláírói és kurátorai tevékeny szerepet játszottak. A tanácskozás résztvevőinek kb. fele – köztük Csoóri Sándor az egyik alapító, valamint Für Lajos, Kiss Ferenc, Kósa Ferenc és Vekerdi László kurátorok – a BGA támogatói köréből került ki.)

1985. aug. 7-okt. 8.                OTP-csekkszámlanyitás PM engedélyeztetése (levelezés)

1985. augusztus 26.               Prae Bethlen-díjátadás Nagy Gáspárnak (feljegyzés)

1985. augusztus 26.               Nagy Gáspár „megbízott ügyintézőként” átveszi a betétkönyveket Kiss Ferenctől (feljgy)

1985. szeptember 20.           A BGA Kuratórium első ülése az Agrárgazdasági Kutató Intézetben

A Felhívás véglegesítése, a Titkárság felállítása (titkár: Nagy Gáspár, tagjai: Bakos István, Kiss Gy.Csaba, Krasznai Zoltán és Lezsák Sándor), a teendők körvonalazása.

1985. szeptember 25.            A Felhívást szétküldik 27 újságnak, folyóiratnak (levél, címlista)

1985. október 7.                    Márton János levele Gajdócsi Istvánnak Lezsák Sándor ügyében

1985. október 14                   BGA titkársági ülés Bakos Istvánnál

1985 okt.15-nov.26.           Budapesten ülésezik az Európai Kulturális Fórum (Ellenzéki beadványok)

1985. október 22.                  Nagy Gáspár levele Vörös László Tiszatáj főszerkesztőnek; korrektúra

1985. november 13.              Márton János levelei a Felhívás közlését kéri: Magyar Nemzet, ÉS, Új Tükör

1985. november 20.              A Nagyvilág főszerkesztőjének elutasító válasza (levél)

1985. december 3.                 Márton János magyarázatkérő levele a Műv. Min. főosztvez.-hez a sajtó blokkolásáról

1985. december 7.                 BGA titkársági ülés Bakos Istvánnál

1985 december                      A Felhívás megjelent: Honismeret, Olvasó Nép, Somogy

1985. december 9.                 Az Eötvös Kollégium kedvezményes szobafelajánlása a BGA vendégeinek (levél)

1985. december 11.               Nagy Gáspár levele Király Tiborhoz: Ügyrend előkészítése

1985. december 20.               BGA titkársági ülés Nagy Gáspárná

1986. január 4.                     BGA titkársági ülés Bíró Zoltánnál

1986. január 6.                       BGA kuratóriumi ülés (emlékeztető)

1986. január 8.                       Kőváry Ferenc (Mogyoród) építési telekfelajánlása (válaszlevél)

1986 január vége                   Szórólapok, csekkek szétküldésének kezdete (feljegyzés szerint)

1986. február 15.                    BGA titkársági ülés Bakos Istvánnál

1986. február 16.                    A szentendrei Petőfi Sportkör Ország-Világjárók Klubja kirándulásán

Nagy Gáspár és Lezsák Sándor népszerűsítik a Bethlen Alapítványt

Kodolányi levélben kéri felvételét az Írószövetségbe

1986. február 27.                   Az alapítók baráti találkozója a Kárpátia étteremben (meghívó)

                                         28 résztvevő (jelenléti ív) + néhányan, akik nem írták alá

1986.  március 15.               A BGA ügyrendje (tervezet) BGA Baráti Köre – társadalmi mozgalom

1986. március 19.               Nagy Gáspár írt Király Tiborhoz: Bihari Mihály elkészítette az Ügyrend-tervezetét 

1986. április 7.                        A Kuratórium harmadik ülése (ld: Márton János levél, márc. 18. és feljegyzés, ápr. 28.)

1986 április                             A Magyar Hírlapban tervezett interjú letiltása (Zelei Miklós levele)

1986. április 18.                      Köszönőlevél Bihari Mihálynak az Ügyrend – tervezet elkészítéséért

1986. április 26.                      BGA titkársági ülés Nagy Gáspárnál (Budakeszin)

Kodolányi: vacsora Granasztóiéknál, Mészöly Miklóssal

1986. április 28.                       A Kuratórium harmadik üléséről feljegyzés a Művelődési Minisztériumnak

1986. május 12.                        Kőváry részletes ingatlan- felajánlása a Szülőföldünk Házára Mogyoródon

Az elmaradt zeneakadémiai Bethlen-est tervezett dátuma

1986 nyár                               Fordulat és reform (a reformközgazdászok tanulmánya)

1986. június 4.                         Elmaradt (debreceni) kuratóriumi ülés. Helyette: írásos vélemények

1986. június 15.                        Kiss Gy. Csaba Kodolányinál egyeztet

1986. június 16.                        Kodolányi: Ella nénihez pénzért (Domokos P. Péter díjához) Nagy Gáspár náluk

1986. június 21.                    Az elsőBethlen Gábor-díj átadása: a díjatDomokos Pál Péter kapta, s a Hazafias Népfront XIV. kerületi Népművészeti Baráti Köre rendezvényén, a Vakok Intézetében vette át Márton Jánostól, a Kuratórium elnökétől (meghívó, tudósítások) A díjazottat laudálta: Andrásfalvy Bertalan néprajztudós.                                      

1986. június 26.                       Németh Ellánál: megbeszélés a Bethlen Alapítványról

1986 július                            A Tiszatáj c. folyóirat betiltása. Tiltakozó aláírásgyűjtés (114 fő)  Csurka szilenciuma

1986. július 23.                       A művelődési miniszterhelyettes válaszlevele a (IV. 28.) feljegyzésre

1986. augusztus 5.                 A Kecskés együttes jótékonysági koncertje a Bethlen Alapítvány javára

1986. augusztus 11.               Kodolányi Gyuláéknál: Aczél György, Németh Ella, Juhász (Ferenc)ék

1986. augusztus 29.              Titkársági ülés Bakos Istvánnál (péntek du. 6 ó)

1986. szeptember 11.             Vacsora Kodolányiéknál: Pozsgayék, Kodályné, Csoóri, Bíró Zoltánék

1986. szeptember 12.             Kibővített titkársági ülés Márton Jánossal az agrárkutatóban (meghívó)

1986. szeptember 15.             Park(?) Hotel, 14 óra Kodolányi Csurkával, jelen van az USA követségi titkár

1986. szeptember 17.             Köpeczi Béla miniszter, Márton János és Kósa Ferenc megbeszélése (levél) koncert terve, jogi személyiség engedélyezése, interjú jóváhagyása 19h: Kodolányi Konrád Györgynél Szőcs Gézával

1986. szeptember 23.             Szőcs Géza felolvasása

1986. október 7.                      18h A Bethlen Gábor Alapítvány javára rendezett kiállítás

1986. október 11.                  Jótékonysági aukciós kiállítás és vásár a BGA javára (katalógus)

1986. október 18.                     Örley díjak kiosztása (Rézkakas)

1986. október 21.                     Kodolányi: vacsora Bába Ivánnal, Vásárhelyi Judittal (Dunaszaurosz-ügy)

1986. október 25.                     BGA titkársági ülés

1986. október 27.                     Kuratóriumi ülés Debrecenben (meghívó levél)

1986. november 1.                   Kodolányi: vacsora Dornbach Alajoséknál (Granasztóiékkal)

1986. november 29-30.         Írószövetség közgyűlése: nyílt vita, vezetőségváltás (Pesti Vigadó)

1986. december 15.                  Zolcsák István 20 000 dolláros céladománya Erdély ügyében (levél)

1986. december 17.                  18h Kodolányi: Csurka, Csoóri, Fekete Gy., Czakó

1986. december 18.                Az Írószövetség tisztújító választmányi ülése, Csoóri, Csurka az Elnökségben

1986. december 22.                   18h Kodolányi: Ferencz Csabával mb. (Dunaszaurosz-ügy)

1987. február 6.                      BGA kuratóriumi ülés (lásd. Emlékeztető)

1987 február                             Előadás-sorozat az egri tanárképző főiskolán (Für tájékoztatása 6-án)

1987. március 9.                       VálaszlevélKende Péter felajánlására (orvoshallgatók ösztöndíja)

1987. március 14.                     BGA titkársági ülés Bakos Istvánnál

1987. március 23.                     Levélváltás interjúügyben a Magyar Nemzet főszerkesztőjével

Kende Péter levele a dr. Menzel Katalin ösztöndíjról

1987 tavaszán                        Román-magyar politikai vita az „Erdély története” kiadása miatt

1987. április 10.                        Dr. Nagy László ügyvéd megbízása a BGA jogi képviseletével

1987. május 11.                        A Berettyóújfalui Műv. Központ és a BGA képzőművészeti kiállítása

1987. május 16.                        Titkársági ülés Lakiteleken  ld. levél Krasznainak (máj. 5.)

1987. június 8.                         Krasznai Zoltán tájékoztatója párizsi beszélgetéséről Kende Péterrel

1987. június 9.                         BGA kuratóriumi ülés (meghívó levél, emlékeztető)

1987. június 15.                       dr. Nagy László feljegyzése az erdélyi menekültek jogi helyzetéről

1987. június 20.                      BGA titkársági ülés Nagy Gáspárnál (Budakeszin)

1987. jún. 30. júl. 14.              Márton János és Juhász Gyula levélváltásaa novemberi díjátadásról

1987. július                              Márton János és Kende Péter személyes találkozása Budapesten

1987 június                            Társadalmi Szerződés (a demokratikus ellenzék programirata)

1987 augusztus                     Bihari: Reform és demokrácia (a demokratizálás szükségességéről) 

1987 augusztus vége             Százegynéhány értelmiségi petíciója a parlamenti képviselőkhöz

1987. szeptember 5.            A lakiteleki találkozót előkészítő megbeszélés(egyben BGA titkársági ülés) Für Lajos nagymarosi telkén (meghívó levél)

1987. szeptember 27.         „A magyarság esélyei” c. (első) lakiteleki találkozó, megalakul az MDF 

1987. október 30.                  Sajtótájékoztató a Vajdahunyadvárban (mezőgazdasági múzeum), levél

1987. november 2.              A második Bethlen-díjátadó ünnepség az OSZK-ban – a díjazottak távollétében

                                               Díjazottak: Zbigniew Herbert (laudálta Csoóri Sándor), átvette Tadeusz Szyma, Király Károly (laud. Für Lajos), Szabó T. Attila posztumusz (laud. Vekerdi László)

1987. november 14.          Pozsgay Imre nyilvánosságra hozza a lakiteleki Nyilatkozatot.

1987. november 15.           Brassóban a rendőrök brutálisan leverik a munkások tömegtüntetését 

1987. november 22.            Tadeusz Szyma tudósítása a BGA-ról a Tygodnyk Powszechny c. lapban

1987. november 27.            BGA titkársági ülés Kodolányi Gyulánál

1987. december 9.              BGA kuratóriumi ülés (meghívólevél, emlékeztető, a BGA Alapító Okirata jóváhagyási záradékkal)

1987. december 19.             BGA titkársági ülés Bakos Istvánnál (meghívólevél)

1987 nov. /december        Szakértői bizottság a romániai magyarok helyzetéről (Joó Rudolf vezetésével)

 

1988. január 12.               Sajtókonferencia Für Lajosnál (Nyilatkozat a levert brassói tüntetők mellett, kb. 300 aláíró)

1988. január 22.             A BGA és a Soros Alapítvány titkárságának első tárgyalása (feljegyzés)

1988. január 23.                BGA titkársági ülés Kodolányi Gyulánál (meghívólevél)

1988. január 29.             Köpeczi miniszter megküldi a BGA jóváhagyott alapító okiratát(levél, alapító okirat jóváhagyási záradékkal), így a BGA jogi személlyé válik

1988. január 30.              Jurta Színház: vitafórum a demokráciáról és a parlamentarizmusról.

1988. február 3.                  BGA kuratóriumi ülés Zolcsák Istvánnal (meghívólevél)

1988. február 4.                  Zolcsák István meghatalmazása a 20 000 dollár felhasználásához

1988. február 22.                 A Magyar Emberi Jogi Alapítvány (USA) együttműködési javaslata

1988. márc. 6. és 21.       Jurta Színház: vitafórum a határon túli magyarság helyzetéről

1988. március 11.            A kormányszóvivő: „a kormány nem ismer MDF nevű szervezetet.”

1988. március 15.            A BGA kapja a tokyói Kőrösi Csoma Központ Kőrösi Csoma-díját (levél)

1988. március 17.             46 fő megalakítja a Szabad Kezdeményezések Hálózatát.

1988. március 30.             Budapesten megalakul a FIDESZ

1988.  április 2.                 A Rakpart Klub tanácskozása az Írószövetségről (Jurta Színház, BGA pártfogókkal)

1988. április 9.                   A „négyek”(Bihari Mihály, Bíró Zoltán, Király Zoltán, Lengyel László) MSZMP-ből való kizárását közli a Népszabadság. (Mindannyian támogatói voltak a BGA-nak)

1988. április 19.                 BGA kuratóriumi ülés (emlékeztető)

1988. április 25.                 Sajtókonferencia – a romániai magyarság helyzetéről szóló jelentésről

A Bethlen és a Soros titkárságának második tárgyalása (feljegyzés)

1988. május 1.                  Létrehozzák a Szabad Kezdeményezések Hálózatát

1988. május 15.              Jurta Színház: vitafórum a sajtószabadságról és a nyilvánosságról

1988 május                      Az MSZMP országos értekezletén Grósz Károly veszi át a hatalmat

1988. június 15.                A PM engedélyezi a Zolcsák-féle devizaadomány felhasználását (levél)

1988. június 25.                Kutatási tervezet a Zolcsák-adomány felhasználására (vázlat)

1988. június 27.             A Hősök terén félszázezres tüntetés az erdélyi falurombolás ellen (BGA támogatással)

1988. augusztus 2.       BGA kuratóriumi ülés (emlékeztető)

1988. aug.28.                Grósz- Ceausescu pártfőtitkárok találkozója Aradon (az MSZMP kudarca) 

1988. aug-október           Nagy Gáspár egyhónapos körútja az USA-ban; a titkárt Petrik Béla helyettesíti

1988. szeptember 3.      Mozgalomként is zászlót bont a Magyar Demokrata Fórum

1988. szeptember 12.    Tömegtüntetés a Bős-Nagymaros vízlépcső ellen Budapesten

1988. szeptember 20.      A BGA és a szentendrei Petőfi Egyesület aacheni egyesületet fogad

1988. október 1.              Bakos István feljegyzése, javaslatai a novemberi díjátadásról

1988. október 4.             BGA kuratóriumi ülés (meghívó)A négy díjazott tudomásul vételét kérik a minisztertől

1988. október 7.             BGA titkársági ülés (meghívólevél)

1988. november 2.       Bethlen-díjátadó ünnepség az Országos Széchényi Könyvtár Dísztermében. Díjazottak:  Bohumil Hrabal, Janics Kálmán, Ujszászy Kálmán (személyesen) és Duray Miklós

                                        Az első Márton Áron Emlékérem (Szervátiusz Tibor művészi alkotása) kitüntetéseket kapták: amerikai Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF, USA), Erdélyi Világszövetség, Zsére község (Szlovákia), Kriterion Könyvkiadó (Románia), a Rákosszentmihályi Református Gyülekezet, a debreceni Szent Anna Római  Katolikus PlébániaDr. Barki Éva Mária (Bécs), Dr. Kiss Ferenc, Henryk Jankowski atya (Gdansk) és az 1988. június 27-éna Hősök terén– a romániai falurombolás ellen – tartott tüntetés szervezői. (Jelentős sajtóvisszhang!)              

                                       A díjátadó ünnepségre megjelent a rég óhajtott Hitel című független lap első száma!

1988. november 3.        Czibere Tibor miniszter tudomásul veszi a díjazottakat, de nehezményezi az előzetes egyeztetés elmaradását (levél)

1988 őszén                    Újjáélednek a történelmi pártok

1988.  november 13.     Megalakul a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) a Jurtában.

1988. november 23.        Bethlen-est Szombathelyen (Für Lajos, Csengey Dénes, Petrik Béla)

1988. november 25.        Megállapodás a Soros és a BGA közös ösztöndíjalapjáról (emlékeztető)

1988. nov. 24-26.         Az Országgyűlés Németh Miklóst választotta az új miniszterelnökké 

1988. november 30.        A BGA csatlakozik a „romániai népelnyomás” elleni tiltakozó levélhez, amelyet számos hazai és külföldi szervezet aláírt és eljuttatott az Európa Tanácshoz

1989 január                  Schwarz Ferdinánd (Ausztria) fénymásoló gépet adományoz (levél)

1989. jan.11.                 Az Országgyűlés törvényt hoz a pártalapítás jogáról (a többpártrendszer elismerése)

1989. január 28.         Pozsgay Imre rádióinterjúja: 1956 népfelkelés volt

1989. február 14.           A győri MICRORAAB Kisszövetkezet (Czapáry András) 100 000 forintos támogatása (levél)

1989. március 3.             Dr. Nagy László ügyvéd lemond az Alapítvány jogi képviseletéről (levél)

1989. március 22.        A Független Jogászfórum kezdeményezésére létrejön az Ellenzéki Kerekasztal

1989. március 23.          Pál Balázs építész 15 000 forintos felajánlása (levél)

1989. ápr. 17.              Lengyelországban újra szabadon működhet a Szolidaritás

1989. április 21.             Sándorné Hegyesi Tünde és Kállai Eszter tanárnők nyelvvédő BGA estje a Fáklya Klubban

1989. április 25.             Kuratóriumi ülés (meghívó, emlékeztető)

1989. május                   A BGA 15 ezer forinttal támogatja a Confessio határon túli terjesztését

1989. május                  A „vasfüggöny” lebontásának elindítása, Kádár János felmentése, a nagymarosi vízlépcső építkezésének felfüggesztése

1989. június 13.          Megkezdődnek a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásai

1989. június 16.         Nagy Imre és mártírtársai újratemetése (250 ezren a Hősök terén, BGA- közreműködők!)

1989. augusztus 15.    A hatvani Hatvany Lajos Múzeum 36500 Ft értékű festményt vásárol a BGA támogatására

1989. augusztus 19.   Pán- Európa Piknik Sopron mellett, keletnémetek menekülése Ausztriába.(BGA részvét.) 

1989. augusztus 30.    Grezsa Ferenc felkérése kuratóriumi tagságra (Márton János levele)

1989. szeptember 7.    Grezsa Ferenc elfogadja a felkérést. (levél)

1989. szept. 13.            Kuratóriumi ülés (meghívó, emlékeztető)

1989. szept. 18 .          A Nemzeti Kerekasztal – tárgyalásokat záró megállapodás aláírása

1989. október 7.        Az MSZMP utolsó kongresszusán feloszlatja magát. Az MSZP megalakul.

1989. november 2.A BGA negyedik díjátadó ünnepsége az OSZK-ban. Bethlen-díjasok: 

Tőkés László ref. lelkész, (Temesvár), Szeli István irodalomtudós (Újvidék),  Veno Taufer költő, műfordító (Szlovénia), Turczel Lajos irodalomtörténész (Pozsony)

Márton Áron Emlékérmet kaptak: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Kárpátaljai  Magyarok Kulturális Szövetsége (Ungvár) Kiáltó Szó Szerkesztősége (Erdély), Magyar Életért és Jövőért Mozgalom (USA, Hites Kristóf) Operation Villages Roumains (Belgium) Bíró Lucián rk. szerzetes (Komárom, Szlovákia) Gombos Gyula író (USA), Illyés Kinga  (Marosvásárhely) Kende Péter közíró (Párizs) Király Béla politikus (USA) Mark Palmer  (amerikai nagykövet, Budapest)  (Jelentős bel- és külföldi sajtóvisszhang.)

1989. november 26.    Az SZDSZ által vezérelt „négyigenes” népszavazás Magyarországon

1989. dec. 17.             Tőkés László ref. lelkész hősies ellenállása Temesvárott, felkelést robbant ki Romániában

1990. január 18.Kuratóriumi ülés(meghívó) a „Segíts magadon…!”- szolidaritási mozgalom elindítása,

BGA felhívás a közép-európai népek kapcsolatainak élénkítésére (M Nemzet, 1990.I. 20.)

1990. február 8.           Tőkés László átveszi a Bethlen-díjat Illyés Gyulánénál

1990. március 20.      Többpárti, jelvények nélküli tüntetés a Hősök terén (A marosvásárhelyi magyarellenes események miatt, a BGA közreműködésével)

1990.III. 25.-IV. 8.     Az első szabad országgyűlési képviselőválasztások. Nyertese az MDF lett.

1990. március 26.        A Hitel Kft. 75 ezer forint osztalékot utal át a résztulajdonos BGA-nak

1990. május 2-3.         Megalakul az új Országgyűlés, október 23-át törvényes nemzeti ünneppé teszik.

1990. május 14.          „Életfa-kollégium” (Csurka István felajánlja első képviselői fizetését a BGA révén, a Magyarországon tanuló, de hazatérő erdélyi középiskolásoknak)

1990. május 23.        Megalakul és hivatalba lép az Antall-kormány, 

1990. június 28.         Kuratóriumi ülés (emlékeztető), a politikai szerepet vállalt kurátorok lemondása, az alapítók új kurátorokat neveznek ki, a további teendők megbeszélése

1990 július-aug.       Az Országgyűlés a koronás címert visszaállítja, Göncz Árpádot köztársasági elnöknek megválasztotta, az Antall-kormány társulási kérelme az Európai Közösséghez

1990 szeptember      Kimerül (és megszűnik) a közös Bethlen-Soros ösztöndíjalap

1990. október 2-4.    Magyarország a Varsói Szerződés tanácskozásán bejelenti kilépését a szövetségből 

1990. november 2.     Az ötödik díjátadó az OSZK-ban. Bethlen-díjas: Püski Sándor- Püski Sándorné,Sütő András, Szilágyi Júlia és Marius Tabacu (Erdély), Jurij Skrobinecz (Ukrajna),

                                     Az első Tamási Áron-díjat Tompa Miklós (Marosvásárhely) rendező kapta. 

                                    Márton Áron Emlékérmet kapott: Kozma Imre plébános, Magyar Máltai Szeretetszolgálat v., Zabolai– Csekme Éva   ENSZ tisztviselő (Genf ), Magyar Baráti Közösség (USA), Victor Meier újságíró (Bécs), Kazuyuki Tanimoto japán zenetudós  (Erős médiavisszhang.)        

1990. november 3.     Németország újraegyesülése, az NDK beolvadt az NSZK-ba

1990. november 25.   Lengyelország köztársasági elnökévé Lech Walesát választották

1990. december 13.   Kuratóriumi ülés. A BGA „jogállami” alapító okiratának elfogadása.

1990. december 21.   Brüsszelben az Európai Közösség és Magyarország képviselői tárgyalnak a társulásról.   

                                                                                             

Lakitelek- –Budapest, 2003 március – 2005 május                     Összeállította: Szécsi Árpád politológus

 

Jelmagyarázat: 

(zárójeles) dokumentumok:                 az anyag a válogatott Bethlen-dossziéban található

(dőlt) dokumentumok:               fennmaradt (pl. az évenkénti BGA-dossziékban)

dőlt dátum, esemény:                               a korabeli politikatörténet jelentősebb, (BGA részvételű) történése

félkövér dátum, esemény:                a Bethlen Alapítvány történetének kiemelkedő eseménye

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.