2020: Beszámoló a Bethlen Gábor Alapítvány 2020. évi működéséről

Beszámoló az Alapítvány 2020. évi tevékenységéről


A 2020-as esztendő rendkívüli feladatot rótt nemzetünk minden tagjára, főleg az ország felelős vezetőire, szakembereire, közösségeink képviselőire. Trianon gyászos centenáriumi évét tetézte a Korona-vírus világjárvány, mely léthelyzetünket, életünket, kultúránkat, politikai, gazdasági rendünket, jövőnket veszélyezteti. Minden elismerés megilleti a ma hőseit, akik helytállnak, áldozatosan segítenek e gyilkos küzdelemben. A Bethlen Gábor Alapítvány ez évi első kuratóriumi ülésén a „minden magyar felelős minden magyarért” felelősségét; Isten és a világ aktuális lelki, társadalmi kérdéseire válaszokat kereső 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson a nemzeti összetartozás reményében terveztük. A vírus-világjárvány programtervezetünket felülírta, de negyvenedik évfordulójához érkezett Alapítványunk kellő tapasztalattal és tanulsággal szolgálhat a lelki- szellemi megújulás eljövendő korszakában; a 2021-ben tartandó 52. NEK előkészítésében is.

Negyven esztendeje; a nemzeti ellenállás reménytelen küzdelmei közepette – Bethlen Gábor születésének 400. évfordulója alkalmából – krízishelyzetben, a magyar szolidaritást szolgáló alapítvány létrehozását kezdeményeztük. A Nagy Fejedelem emlékét fölidéző alapítvánnyal főként az utódállamokban élő – emberi és nemzetiségi jogaikban korlátozott, vagyonuktól, nyelvi-kulturális örökségüktől megfosztott – nemzettársainkon akartunk segíteni. Az Alapítvány úttörő szerepet vállalt a nemzeti összetartozás szolgálatában, a közép-európai szellemi együttműködésben, a mai határokon túl élő magyarság hazai megismertetésében, kiváló képviselőinek, értékeinek népszerűsítésében, a Magyar Örökség és Európa Egyesület létrehozásában, a magyar-magyar kapcsolatok ápolásában. Kurátorai, kitüntetettjei révén a magyar-magyar kapcsolatok éltetője, a hazai civil társadalom jelentős tényezője volt és maradt a BGA, amely 1997-ben nemzeti szolgálatáért Magyar Örökségdíjat, majd a korabeli kormánytól Kisebbségekért-díjat kapott. Évente megrendezett díjátadó ünnepségeink jelentős közéleti eseménynek számítanak. Kiemelkedő nemzetközi érdeklődés közepette avattuk föl Balatonbogláron gróf Teleki Pál tudós-államférfi bronzszobrát 2004. április 3-án, 2013. október 23-án pedig Kolozsváron Bethlen Gábor fejedelem bronzszobrát, majd 2017-ben Királyfiakarcsán, a Csallóközben Rieger Tibor: Magyarok Nagyasszonya szoborajándékát. Alapítványunk hagyományai szerint 2020-ban is terveztük évi díjátadó ünnepségeinket, amelyeken emlékezünk és emlékeztetünk, s olyan közéleti személyiségeket, szervezeteket jutalmazunk, akik kiemelkedő munkásságukkal szolgálják közösségeiket és nemzetünket.

Két hagyományos programunk rövid bemutatása:

Teleki Pál Érdemérmek átadása.
A kitüntetés létrehozását a nemzetépítő Teleki Pál áldozatos küzdelme és méltóbb megbecsülése motiválta. Teleki Pál – a vesztett háború és a trianoni ítélet nyomán kirabolt, megcsonkított, erkölcsileg lezüllött ország közállapotának rendbetételéért, a végzetes döntés revíziójáért, az igazságos békéért és a magyar állam függetlenségéért – társaival együtt, emberfeletti munkát végzett. Az elcsatolt területeken és a nagyvilágban élő magyarok, a nagycsaládosok, továbbá a lengyel menekültek iránti tevőleges szolidaritása példát ritkító államférfiúi erényről tanúskodik. A nemzetközileg elismert tudós kiemelkedő szerepet vállalt a szellemi honvédelemben és az ifjúság nevelésében is.

A Nagy Fejedelem kettős évfordulóján minden év november 15-én tartjuka Bethlen Gábor díjátadó ünnepségét, ahol a Bethlen Gábor díj és a Márton Áron emlékérem kitüntetettjei, a szép laudációk után, átveszik áldozatos magyarságszolgálatukat elismerő oklevelet és díjat. Ez alkalommal ünnepélyesen adjuk át egy hazai magánszemély alapította – Alapítványunk kezelésére bízott –, tehetséges székely fiatalok tanulmányainak támogatását szolgáló Székelyföld Jövőjéért Ösztöndíjat. Velük együtt veszik át a nyertes pályázók a Lakiteleki Népfőiskola és Alapítványunk közös Bethlen Gábor Kutatói Ösztöndíját, amellyel az ifjabb nemzedékeket serkentjük a BGA Kuratóriuma által meghirdetett fontos témák kutatására, a szélesebb közönséggel történő megismertetésére. Ösztöndíjasaink és rendezvényeink, honlapjaink (BGA, nemzetismeret.hu), kiadványaink révén is motiváljuk az ifjabb nemzedékek bevonását munkánkba, akik elkötelezettek nemzetünk kultúrájának, jövőjének építésében. Az Alapítvány őrségváltásával megújult kuratóriumban szándékunk a fiatalabb korosztályok bevonása az BGA szellemi holdudvarába, munkájába; ösztönzésük céljaink megismerésére, a határokon átívelő magyar civil szféra törekvéseinek, működésének segítésére, felhívva figyelmüket azok hasznosságára, szerepére. Partnereink és kitüntetettjeink között vannak olyan képviselői, hazai és külhoni szervezetei az ifjabb nemzedéknek, akiknek közreműködésre bizton számíthatunk a jövőben. A vírusjárványt követően törekedni fogunk további önkéntesek megnyerésére, az együttműködő fiatalok bevonására, akik a későbbiek során természetesen vállalják az értelmes közérdekű feladatokat, a nemzeti célok szolgálatát.

A Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma az év elején még döntött a díjazottak személyéről, akik a pandémia remélhetőleg mihamarabbi enyhülése után, a lehetőség szerint mindenki számára nyilvános eseményen át is vehetik kitüntetéseiket. 2020-ban egy Márton Áron Emlékérmet átadásáról döntött a kuratórium. Teleki Pál Érdeméremmel ezúttal öt személy/közösség díjazott a kuratórium. Dr. Keresztes György Pál primor alapította Székelyföld Jövőjéért ösztöndíjra beérkezett pályázatokból az Ösztöndíj Bizottság és a Kuratórium négy székelyföldi fiatalt tartott érdemesnek az ösztöndíjra.

További tervezett programjaink:
EMLÉKÜNNEPSÉG A BETHLEN GÁBOR ALAPÍTVÁNY 40. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL.
Folytatjuk „MAGYAROK NAGYASSZONYA” programunkat,
A Trianon 100. programhoz kapcsolódó céljainkhoz tartozik az ezredfordulón – kurátoraink közreműködésével készült–, az Antológia Kiadó gondozásában megjelent népszerű „HAZA A MAGASBAN” c. magyar nemzetismereti tankönyv (s www. nemzetismeret.hu honlapunk) felújítása; elérhetővé tétele olyan határon túli (és honi) iskolák, közösségek számára, amelyek a keresztény- nemzeti szemléletű magyar oktatási anyagoknak, tanároknak hiányát szenvedik. A kiadvány a Kárpát-medence tájföldrajzi ismertetése mellett kiemelten foglalkozik népünk eredetével és történelmével, jelképeink, irodalmunk, művészetünk és neveléstörténetünk bemutatásával.
2020-ban is csatlakozunk a fontos civil kezdeményezésekhez.
A kuratórium tagjai önkéntes munkája segíti megvalósítani az Alapítvány célkitűzéseit.

Budapest, 2021. február 28.

Bakos István sk.