Kronológia

A Bethlen Gábor Alapítvány kronológiája
1979–1990

Az első évtized részletes kronológiája

1979

1979 ősze
Bakos István kezdeményezi a Bethlen Gábor Alapítvány létrehozását (Korabeli felhívás-tervezetét ld. egy 1982. július 1-jei keltezésű irat részeként)

1979 karácsony
Megalkotják a Bethlen Gábor Alapítvány (BGA) felhívását,
aláírások gyűjtése

december 27.
Csoóri Sándor, Kiss Ferenc, Kósa Ferenc (és Veress Bulcsú) Illyés Gyulánál, a BGA ügyében is

december 31.
Szilveszteri együttlét Németh Ellánál, számosan írják alá az ívet

1980

január – április
Neves támogató-aláírók gyűjtése a Bethlen Gábor Alapítvány indításához, engedélyezéséhez.

április 14.
Húsvét hétfőn – 65 aláírással – Bakos István személyesen adja át az engedélyezési kérelmet a kulturális miniszternek
(vö. levél Pozsgayhoz 1981. július 22.)

1980 szeptember
Bibó Emlékkönyv (A BGA kezdeményező-támogatói közreműködésével)

1980 szeptember
Pozsgay továbbítja a BGA kérelmét az MSzMP Politikai Bizottságához

december 9.
Az MSZMP Politikai Bizottsága határozatot hozott az ellenzékről.

december 23.
Csoóri Sándor, Kiss Ferenc, Für Lajos Illyés Gyulánál a BGA engedélyeztetése ügyében

1981

július 22.
Újabb – sürgető – levél Pozsgay Imre miniszternek

november 6.
Kiss Ferenc postázza a saját lapot kérelmező beadványt a miniszternek

november 19.
Pozsgay és a BGA 19 kezdeményezőjének találkozója a Művelődési Minisztériumban 
(A kezdeményező-aláírók közül csak 22-en kaptak meghívást és 19-en vettek részt a megbeszélésen. ld. Pozsgay Imre meghívója Kiss Ferencnek, 1981. november 16.). Ideiglenes Intézőbizottság megválasztása

1981 karácsony
Az Ideiglenes Intézőbizottság által elkészített első Alapszabály-tervezetet Kósa Ferenc kísérőlevelével elküldik a miniszternek

1982

április 12.
Csoóri Sándor meghívó levele az alapító tagok találkozójára

május 5.
A Bethlen Gábor Alapítvány kezdeményező-aláíróinak találkozója a Kárpátia étteremben.

Alapszabály Előkészítő Bizottság megválasztása (jegyzőkönyv)

június 24.
Pozsgay Imre művelődési minisztert leváltják, a Hazafias Népfront főtitkára lett.

július 1.
Elkészülnek a Bethlen Gábor Alapítvány szabályai (tervezet)

július 30.
Kiss Gy. Csaba levelében kéri a kiküldött tervezet véleményezését

1982 május – július
Magyarországot fölveszik a Nemzetközi Valutaalapba és a Világbankba

1982 október
A miniszterhelyettes és Aczél György elmarasztalja a Tiszatájat és a Mozgó Világot

1982 karácsony
A kérelem megismétlése,
levél Köpeczi Bélához, az új miniszterhez. Kuratórium felállítása (Kiss Ferenc, Kósa Ferenc, Vekerdi László, Márton János). Márton Jánost felkérik a Kuratórium elnöki tisztére. Az alapítók, Illyés Gyula, Csoóri Sándor, Németh Lászlóné, Kodály Zoltánné letétbe helyezik a 100 000 Ft alaptőkét.

1983

április 15.
Illyés Gyula halála

1983 első fele
Márton János egyesületi jellegű Alapszabály-tervet ad be

június
Az MSzMP PB határozata a nyugati magyar emigrációról, a vele való kapcsolatokról

július 11.
A Művelődési Minisztérium Titkársága (Für Sándor) elutasító feljegyzése Márton János tervéről

július 14.
Az Irodalmi és Művészeti Tájékoztatási Főosztály (Rátki András főosztályvezető) elutasító feljegyzése

1983 augusztus
Szörényi-Bródy: István a király c. rockoperája bemutatója Budapesten

szeptember 16.
Az Írószövetség József Attila Köre (JAK) tiltakozása a párt kultúrpolitikai intézkedései ellen (Csoóri szilenciuma, a Mozgó Világ főszerkesztőjének leváltása)

1984

február 6.
Prae Bethlen-díjátadás Csoóri Sándornak, Czakó Gábornak (feljegyzés)

1984 nyara
Magyarország sportolói nem vehetnek részt a Los Angeles-i olimpián

július 27.
A tizenkilencek levele Kádár Jánoshoz
(a Bethlen Alapítvány ügyében is)

augusztus 3.
Az MSZMP TKKO (Drexler G.) feljegyzése a BGA Alapszabály-tervezeteiről

augusztus 22.
Aczél György és társai tárgyalása az aláírók képviselőivel a Pártközpontban

augusztus 29.
Köpeczi Béla miniszter fogadja a BGA alapítóinak képviselőit

augusztus 31.
Köpeczi Béla levele Márton Jánoshoz, korrigáló javaslatok

1985

január 11.
Márton János levele Köpeczi Bélához, a végleges tervezettel

január
Újabb tárgyalások a hatalom és a levélíró népi csoport között

március 1.
Rátki András feljegyzése Köpeczi Béla miniszternek

1985 március
Az MSZMP XIII. kongresszusa, a válság tagadása

május 27.
Knopp András (MSZMP TKKO vezetője) Köpeczinek: egyetért az engedélyezéssel

június 6.
Kiss Ferenc Tóth Dezső miniszterhelyettesnél a BGA ügyben

június 11.
A Bethlen Gábor Alapítvány miniszteri engedélyezése
(a sajtó is közli). A miniszteri rendelet a Művelődési Közlönyben (másolat).

Hét tagú Kuratórium felállítása, amelynek elnöke: Márton János, tagjai: Juhász Gyula, Király Tibor, Kiss Ferenc, Kósa Ferenc, Szabó Gábor és Vekerdi László.

június 14-16.
A monori találkozó.
(A monorierdői kempingben 45 értelmiségi részvételével tartott tanácskozáson a BGA aláírói és kurátorai tevékeny szerepet játszottak. A tanácskozás résztvevőinek kb. fele köztük Csoóri Sándor az egyik alapító, valamint Für Lajos, Kiss Ferenc, Kósa Ferenc és Vekerdi László kurátorok – a BGA támogatói köréből került ki.)

augusztus 7. – október 8.
OTP-csekkszámlanyitás PM engedélyeztetése (levelezés)

augusztus 26.
Prae Bethlen-díjátadás Nagy Gáspárnak (feljegyzés)

augusztus 26.
Nagy Gáspár megbízott ügyintézőként átveszi a betétkönyveket Kiss Ferenctől (feljegyzés)

szeptember 20.
A BGA Kuratórium első ülése
az Agrárgazdasági Kutató Intézetben

A Felhívás véglegesítése, a Titkárság felállítása (titkár: Nagy Gáspár, tagjai: Bakos István, Kiss Gy. Csaba, Krasznai Zoltán és Lezsák Sándor), a teendők körvonalazása.

szeptember 25.
A Felhívást szétküldik 27 újságnak, folyóiratnak (levél, címlista)

október 7.
Márton János levele Gajdócsi Istvánnak Lezsák Sándor ügyében

október 14
BGA titkársági ülés Bakos Istvánnál

október 15. – november 26.
Budapesten ülésezik az Európai Kulturális Fórum (Ellenzéki beadványok)

október 22.
Nagy Gáspár levele Vörös László Tiszatáj főszerkesztőnek; korrektúra

november 13.
Márton János levelei a Felhívás közlését kéri: Magyar Nemzet, ÉS, Új Tükör

november 20.
A Nagyvilág főszerkesztőjének elutasító válasza (levél)

december 3.
Márton János magyarázatkérő levele a Művelődési Minisztérium főosztályvezetőjéhez a sajtó blokkolásáról

december 7.
BGA titkársági ülés Bakos Istvánnál

1985 december
A Felhívás megjelent: Honismeret, Olvasó Nép, Somogy

december 9.
Az Eötvös Kollégium kedvezményes szobafelajánlása a BGA vendégeinek (levél)

december 11.
Nagy Gáspár levele Király Tiborhoz: Ügyrend előkészítése

december 20.
BGA titkársági ülés Nagy Gáspárnál

1986

január 4.
BGA titkársági ülés Bíró Zoltánnál

január 6.
BGA kuratóriumi ülés (emlékeztető)

január 8.
Kőváry Ferenc (Mogyoród) építési telekfelajánlása (válaszlevél)

1986 január vége
Szórólapok, csekkek szétküldésének kezdete (feljegyzés szerint)

február 15.
BGA titkársági ülés Bakos Istvánnál

február 16.
A szentendrei Petőfi Sportkör Ország-Világjárók Klubja kirándulásán

Nagy Gáspár és Lezsák Sándor népszerűsítik a Bethlen Alapítványt

Kodolányi levélben kéri felvételét az Írószövetségbe

február 27.
Az alapítók baráti találkozója a Kárpátia étteremben (meghívó)

28 résztvevő (jelenléti ív) + néhányan, akik nem írták alá

március 15.
A BGA ügyrendje (tervezet) BGA Baráti Köre – társadalmi mozgalom

március 19.
Nagy Gáspár írt Király Tiborhoz: Bihari Mihály elkészítette az Ügyrend-tervezetét

április 7.
A Kuratórium harmadik ülése (ld: Márton János levél, március 18. és feljegyzés, április 28.)

1986 április
A Magyar Hírlapban tervezett interjú letiltása (Zelei Miklós levele)

április 18.
Köszönőlevél Bihari Mihálynak az Ügyrend – tervezet elkészítéséért

április 26.
BGA titkársági ülés Nagy Gáspárnál (Budakeszin)

Kodolányi: vacsora Granasztóiéknál, Mészöly Miklóssal

április 28.
A Kuratórium harmadik üléséről feljegyzés a Művelődési Minisztériumnak

május 12.
Kőváry részletes ingatlan-felajánlása a Szülőföldünk Házára Mogyoródon

Az elmaradt zeneakadémiai Bethlen-est tervezett dátuma

1986 nyár
Fordulat és reform (a reformközgazdászok tanulmánya)

június 4.
Elmaradt (debreceni) kuratóriumi ülés. Helyette: írásos vélemények

június 15.
Kiss Gy. Csaba Kodolányinál egyeztet

június 16.
Kodolányi: Ella nénihez pénzért (Domokos Pál Péter díjához) Nagy Gáspár náluk

június 21.
Az első Bethlen Gábor-díj átadása:
a díjat Domokos Pál Péter kapta, s a Hazafias Népfront XIV. kerületi Népművészeti Baráti Köre rendezvényén, a Vakok Intézetében vette át Márton Jánostól, a Kuratórium elnökétől (meghívó, tudósítások) A díjazottat laudálta: Andrásfalvy Bertalan néprajztudós.

június 26.
Németh Ellánál: megbeszélés a Bethlen Alapítványról

1986 július
A Tiszatáj c. folyóirat betiltása. Tiltakozó aláírásgyűjtés (114 fő), 
Csurka szilenciuma

július 23.
A művelődési miniszterhelyettes válaszlevele a (IV. 28.) feljegyzésre

augusztus 5.
A Kecskés együttes jótékonysági koncertje a BGA javára

augusztus 11.
Kodolányi Gyuláéknál: Aczél György, Németh Ella, Juhász Ferencék

augusztus 29.
Titkársági ülés Bakos Istvánnál (péntek du. 6 ó)

szeptember 11.
Vacsora Kodolányiéknál: Pozsgayék, Kodályné, Csoóri, Bíró Zoltánék

szeptember 12.
Kibővített titkársági ülés Márton Jánossal az agrárkutatóban (meghívó)

szeptember 15.
Park Hotel, 14 óra Kodolányi Csurkával, jelen van az USA követségi titkár

szeptember 17.
Köpeczi Béla miniszter, Márton János és Kósa Ferenc megbeszélése (levél) koncert terve, jogi személyiség engedélyezése, interjú jóváhagyása 19h: Kodolányi Konrád Györgynél Szőcs Gézával

szeptember 23.
Szőcs Géza felolvasása

október 7.
A Bethlen Gábor Alapítvány javára rendezett kiállítás

október 11.
Jótékonysági aukciós kiállítás és vásár a BGA javára (katalógus)

október 18.
Örley díjak kiosztása (Rézkakas)

október 21.
Kodolányi: vacsora Bába Ivánnal, Vásárhelyi Judittal (Dunaszaurosz-ügy)

október 25.
BGA titkársági ülés

október 27.
Kuratóriumi ülés Debrecenben (meghívó levél)

november 1.
Kodolányi: vacsora Dornbach Alajoséknál (Granasztóiékkal)

november 29-30.
Írószövetség közgyűlése: nyílt vita, vezetőségváltás (Pesti Vigadó)

december 15.
Zolcsák István 20 000 dolláros céladománya Erdély ügyében (levél)

december 17.
18h Kodolányi: Csurka, Csoóri, Fekete Gy., Czakó

december 18.
Az Írószövetség tisztújító választmányi ülése, Csoóri, Csurka az Elnökségben

december 22.
Kodolányi: Ferencz Csabával mb. (Dunaszaurosz-ügy)

1987

február 6.
BGA kuratóriumi ülés (lásd. Emlékeztető)

1987 február
Előadás-sorozat az egri tanárképző főiskolán (Für tájékoztatása 6-án)

március 9.
Válaszlevél Kende Péter felajánlására (orvoshallgatók ösztöndíja)

március 14.
BGA titkársági ülés Bakos Istvánnál

március 23.
Levélváltás interjúügyben a Magyar Nemzet főszerkesztőjével

Kende Péter levele a dr. Menzel Katalin ösztöndíjról

1987 tavaszán
Román-magyar politikai vita az „Erdély története” kiadása miatt

április 10.
Dr. Nagy László ügyvédmegbízása a BGA jogi képviseletével

május 11.
A Berettyóújfalui Műv. Központ és a BGA képzőművészeti kiállítása

május 16.
Titkársági ülés Lakiteleken ld. levél Krasznainak (május 5.)

június 8.
Krasznai Zoltán tájékoztatója párizsi beszélgetéséről Kende Péterrel

június 9.
BGA kuratóriumi ülés (meghívó levél, emlékeztető)

június 15.
dr. Nagy László feljegyzése az erdélyi menekültek jogi helyzetéről

június 20.
BGA titkársági ülés Nagy Gáspárnál (Budakeszin)

június 30. július 14.
Márton János és Juhász Gyula levélváltása a novemberi díjátadásról

1987 június
Társadalmi Szerződés (a demokratikus ellenzék programirata)

1987 július
Márton János és Kende Péter személyes találkozása Budapesten

1987 augusztus
Bihari: Reform és demokrácia (a demokratizálás szükségességéről)

1987 augusztus vége
Százegynéhány értelmiségi petíciója a parlamenti képviselőkhöz

szeptember 5.
A lakiteleki találkozót előkészítő megbeszélés
(egyben BGA titkársági ülés) Für Lajos nagymarosi telkén (meghívó levél)

szeptember 27.
A magyarság esélyei c. (első) lakiteleki találkozó, megalakul az MDF

október 30.
Sajtótájékoztató a Vajdahunyadvárban (mezőgazdasági múzeum), levél

november 2.
A második Bethlen-díjátadó ünnepség az OSZK-ban – a díjazottak távollétében.
Díjazottak: Zbigniew Herbert (laudálta Csoóri Sándor), átvette Tadeusz Szyma, Király Károly (laud. Für Lajos), Szabó T. Attila posztumusz (laud. Vekerdi László)

november 14.
Pozsgay Imre nyilvánosságra hozza a lakiteleki Nyilatkozatot.

november 15.
Brassóban a rendőrök brutálisan leverik a munkások tömegtüntetését

november 22.
Tadeusz Szyma tudósítása a BGA-ról a Tygodnyk Powszechny c. lapban

november 27.
BGA titkársági ülés Kodolányi Gyulánál

december 9.
BGA kuratóriumi ülés (meghívólevél, emlékeztető, a BGA Alapító Okirata jóváhagyási záradékkal)

december 19.
BGA titkársági ülés Bakos Istvánnál (meghívólevél)

1987 november-december
Szakértői bizottság a romániai magyarok helyzetéről (Joó Rudolf vezetésével)

1988

január 12.
Sajtókonferencia Für Lajosnál (Nyilatkozat a levert brassói tüntetők mellett, kb. 300 aláíró)

január 22.
A BGA és a Soros Alapítvány titkárságának első tárgyalása (feljegyzés)

január 23.
BGA titkársági ülés Kodolányi Gyulánál (meghívólevél)

január 29.
Köpeczi miniszter megküldi a BGA jóváhagyott alapító okiratát
(levél, alapító okirat jóváhagyási záradékkal), így a BGA jogi személlyé válik

január 30.
Jurta Színház: vitafórum a demokráciáról és a parlamentarizmusról.

február 3.
BGA kuratóriumi ülés Zolcsák Istvánnal (meghívólevél)

február 4.
Zolcsák István meghatalmazása a 20 000 dollár felhasználásához

február 22.
A Magyar Emberi Jogi Alapítvány (USA) együttműködési javaslata

március 6. és 21.
Jurta Színház: vitafórum a határon túli magyarság helyzetéről

március 11.
A kormányszóvivő: „a kormány nem ismer MDF nevű szervezetet.”

március 15.
A BGA kapja a tokyói Kőrösi Csoma Központ Kőrösi Csoma-díját (levél)

március 17.
46 fő megalakítja a Szabad Kezdeményezések Hálózatát.

március 30.
Budapesten megalakul a FIDESZ

április 2.
A Rakpart Klub tanácskozása az Írószövetségről (Jurta Színház, BGA pártfogókkal)

április 9.
A „négyek” (Bihari Mihály, Bíró Zoltán, Király Zoltán, Lengyel László) MSZMP-ből való kizárását közli a Népszabadság. (Mindannyian támogatói voltak a BGA-nak)

április 19.
BGA kuratóriumi ülés (emlékeztető)

április 25.
Sajtókonferencia – a romániai magyarság helyzetéről szóló jelentésről

A Bethlen és a Soros titkárságának második tárgyalása (feljegyzés)

május 1.
Létrehozzák a Szabad Kezdeményezések Hálózatát

május 15.
Jurta Színház: vitafórum a sajtószabadságról és a nyilvánosságról

1988 május
Az MSZMP országos értekezletén Grósz Károly veszi át a hatalmat

június 15.
A PM engedélyezi a Zolcsák-féle devizaadomány felhasználását (levél)

június 25.
Kutatási tervezet a Zolcsák-adomány felhasználására (vázlat)

június 27.
A Hősök terén félszázezres tüntetés az erdélyi falurombolás ellen (BGA támogatással)

augusztus 2.
BGA kuratóriumi ülés (emlékeztető)

augusztus28.
Grósz-Ceausescu pártfőtitkárok találkozója Aradon (az MSZMP kudarca)

augusztus-október
Nagy Gáspár egyhónapos körútja az USA-ban; a titkárt Petrik Béla helyettesíti

szeptember 3.
Mozgalomként is zászlót bont a Magyar Demokrata Fórum

szeptember 12.
Tömegtüntetés a Bős-Nagymaros vízlépcső ellen Budapesten

szeptember 20.
A BGA és a szentendrei Petőfi Egyesület aacheni egyesületet fogad

október 1.
Bakos István feljegyzése, javaslatai a novemberi díjátadásról

október 4.
BGA kuratóriumi ülés (meghívó). A négy díjazott tudomásul vételét kérik a minisztertől

október 7.
BGA titkársági ülés (meghívólevél)

november 2.
Bethlen-díjátadó ünnepség az Országos Széchényi Könyvtár Dísztermében. Díjazottak:
Bohumil Hrabal, Janics Kálmán, Ujszászy Kálmán (személyesen) és Duray Miklós.
Az első Márton Áron Emlékérem (Szervátiusz Tibor művészi alkotása) kitüntetéseket kapták: amerikai Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF, USA), Erdélyi Világszövetség, Zsére község (Szlovákia), Kriterion Könyvkiadó (Románia), a Rákosszentmihályi Református Gyülekezet, a debreceni Szent Anna Római Katolikus Plébánia, Dr. Barki Éva Mária (Bécs), Dr. Kiss Ferenc, Henryk Jankowski atya (Gdansk) és az 1988. június 27-én, a Hősök terén „a romániai falurombolás ellen” tartott tüntetés szervezői. Jelentős sajtóvisszhang!
A díjátadó ünnepségre megjelent a rég óhajtott Hitel című független lap első száma!

november 3.
Czibere Tibor miniszter tudomásul veszi a díjazottakat, de nehezményezi az előzetes egyeztetés elmaradását (levél)

1988 őszén
Újjáélednek a történelmi pártok

november 13.
Megalakul a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) a Jurtában.

november 23.
Bethlen-est Szombathelyen (Für Lajos, Csengey Dénes, Petrik Béla)

november 25.
Megállapodás a Soros és a BGA közös ösztöndíjalapjáról (emlékeztető)

november 24-26.
Az Országgyűlés Németh Miklóst választotta az új miniszterelnökké

november 30.
A BGA csatlakozik a „romániai népelnyomás” elleni tiltakozó levélhez, amelyet számos hazai és külföldi szervezet aláírt és eljuttatott az Európa Tanácshoz

1989

1989 január
Schwarz Ferdinánd (Ausztria) fénymásoló gépet adományoz (levél)

január 11.
Az Országgyűlés törvényt hoz a pártalapítás jogáról (a többpártrendszer elismerése)

január 28.
Pozsgay Imre rádióinterjúja: 1956 népfelkelés volt

február 14.
A győri MICRORAAB Kisszövetkezet (Czapáry András) 100 000 forintos támogatása (levél)

március 3.
Dr. Nagy László ügyvéd lemond az Alapítvány jogi képviseletéről (levél)

március 22.
A Független Jogászfórum kezdeményezésére létrejön az Ellenzéki Kerekasztal

március 23.
Pál Balázs építész 15 000 forintos felajánlása (levél)

április 17.
Lengyelországban újra szabadon működhet a Szolidaritás

április 21.
Sándorné Hegyesi Tünde és Kállai Eszter tanárnők nyelvvédő BGA estje a Fáklya Klubban

április 25.
Kuratóriumi ülés (meghívó, emlékeztető)

május
A BGA 15 000 forinttal támogatja a Confessio határon túli terjesztését

május
A „vasfüggöny” lebontásának elindítása, Kádár János felmentése, a nagymarosi vízlépcső építkezésének felfüggesztése

június 13.
Megkezdődnek a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásai

június 16.
Nagy Imre és mártírtársai újratemetése (250 ezren a Hősök terén, BGA- közreműködők!)

augusztus 15.
A hatvani Hatvany Lajos Múzeum 36 500 Ft értékű festményt vásárol a BGA támogatására

augusztus 19.
Pán-Európa Piknik Sopron mellett, keletnémetek menekülése Ausztriába (BGA részvétel)

augusztus 30.
Grezsa Ferenc felkérése kuratóriumi tagságra (Márton János levele)

szeptember 7.
Grezsa Ferenc elfogadja a felkérést. (levél)

szeptember 13.
Kuratóriumi ülés (meghívó, emlékeztető)

szeptember 18.
A Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokat záró megállapodás aláírása

október 7.
Az MSZMP utolsó kongresszusán feloszlatja magát. Az MSZP megalakul.

november 2.
A BGA negyedik díjátadó ünnepsége az OSZK-ban. Bethlen-díjasok:

Tőkés László ref. lelkész, (Temesvár), Szeli István irodalomtudós (Újvidék),Veno Taufer költő, műfordító (Szlovénia), Turczel Lajos irodalomtörténész (Pozsony)

Márton Áron Emlékérmet kaptak: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége (Ungvár), Kiáltó Szó Szerkesztősége (Erdély), Magyar Életért és Jövőért Mozgalom (USA, Hites Kristóf), Operation Villages Roumains (Belgium) Bíró Lucián rk. szerzetes (Komárom, Szlovákia), Gombos Gyula író (USA), Illyés Kinga (Marosvásárhely), Kende Péter közíró (Párizs), Király Béla politikus (USA), Mark Palmer (amerikai nagykövet, Budapest). Jelentős bel- és külföldi sajtóvisszhang.

november 26.
Az SZDSZ által vezérelt „négyigenes” népszavazás Magyarországon

december 17.
Tőkés László református lelkész hősies ellenállása Temesvárott, felkelést robbant ki Romániában

1990

január 18.
Kuratóriumi ülés
(meghívó) a „Segíts magadon!” szolidaritási mozgalom elindítása,

BGA felhívás a közép-európai népek kapcsolatainak élénkítésére (Magyar Nemzet, 1990. január 20.)

február 8.
Tőkés László átveszi a Bethlen-díjat Illyés Gyulánénál

március 20.
Többpárti, jelvények nélküli tüntetés a Hősök terén (A marosvásárhelyi magyarellenes események miatt, a BGA közreműködésével)

március 25. – április 8.
Az első szabad országgyűlési képviselőválasztások. Nyertese az MDF lett.

március 26.
A Hitel Kft. 75 000 forint osztalékot utal át a résztulajdonos BGA-nak

május 2-3.
Megalakul az új Országgyűlés, október 23-át törvényes nemzeti ünneppé teszik.

május 14.
„Életfa-kollégium” (Csurka István felajánlja első képviselői fizetését a BGA révén, a Magyarországon tanuló, de hazatérő erdélyi középiskolásoknak)

május 23.
Megalakul és hivatalba lép az Antall-kormány,

június 28.
Kuratóriumi ülés (emlékeztető), a politikai szerepet vállalt kurátorok lemondása, az alapítók új kurátorokat neveznek ki, a további teendők megbeszélése

1990 július-augusztus
Az Országgyűlés a koronás címert visszaállítja, Göncz Árpádot köztársasági elnöknek megválasztotta, az Antall-kormány társulási kérelme az Európai Közösséghez

1990 szeptember
Kimerül (és megszűnik) a közös Bethlen-Soros ösztöndíjalap

október 2-4.
Magyarország a Varsói Szerződés tanácskozásán bejelenti kilépését a szövetségből

november 2.
Az ötödik díjátadó az OSZK-ban. Bethlen-díjas:
Püski Sándor-Püski Sándorné, Sütő András, Szilágyi Júlia és Marius Tabacu (Erdély), Jurij Skrobinecz (Ukrajna).
Az első Tamási Áron-díjat Tompa Miklós (Marosvásárhely) rendező kapta.
Márton Áron Emlékérmet kapott: Kozma Imre plébános, Magyar Máltai Szeretetszolgálat v., Zabolai Csekme Éva ENSZ tisztviselő (Genf), Magyar Baráti Közösség (USA), Victor Meier újságíró (Bécs), Kazuyuki Tanimoto japán zenetudós. Erős médiavisszhang.

november 3.
Németország újraegyesülése, az NDK beolvadt az NSZK-ba

november 25.
Lengyelország köztársasági elnökévé Lech Walesát választották

december 13.
Kuratóriumi ülés. A BGA – jogállami – alapító okiratának elfogadása.

december 21.
Brüsszelben az Európai Közösség és Magyarország képviselői tárgyalnak a társulásról.

Jelmagyarázat:

(zárójeles) dokumentumok: az anyag a válogatott Bethlen-dossziéban található

(dőlt) dokumentumok: fennmaradt (pl. az évenkénti BGA-dossziékban)

dőlt dátum, esemény: a korabeli politikatörténet jelentősebb, (BGA részvételű) történése

félkövér dátum, esemény: a Bethlen Gábor Alapítvány történetének kiemelkedő eseménye

Lakitelek – Budapest, 2003–2005
Összeállította: Szécsi Árpád politológus