2012: Az Alapítvány 2012. évi működési beszámolója

Az Alapítvány 2012. évi működési beszámolója és jövő évi tervei

Mottó:
„Nem mindig lehet megtenni, amit kell,
de mindig meg kell tenni, amit lehet.”
(Bethlen Gábor)

Legjelentősebb feladatunk volt 2012-ben, amit az elmúlt években nem teljesíthettünk. A Lezsák Sándor vezetésével megújult a kuratórium, s a korábbinál szélesebb körű civil együttműködés részesévé vált az Alapítvány; munkafeltételeit, menedzselését javítottuk. Tartalmi vonatkozásban továbbra is kiemelt feladatunk maradt – immár a Lakiteleki Népfőiskolával, a Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvánnyal, az Eötvös Collegium Baráti Körével, a Magyar Örökség és Európa Egyesülettel, s a hozzánk kapcsolódó többi társasággal összehangolva –, az utódállamokban és a nyugati magyar diaszpórában működő civil szervezetekkel való együttműködésünk tervszerűbb, célirányosabb fejlesztése, a magyar–magyar kapcsolatok intenzívebb ápolása. Az Alapítvány kuratóriuma az év során három ülést tartott (2012. március 8-án, szeptember 20-án és december 13-án), amelyen szinte minden alkalommal mindenki részt vett, s a jó működéshez szükséges döntéseket meghoztuk. A határon túli magyarokkal folytatott három évtizedes folyamatos együttműködésünk eredményeként, illetve a Bethlen Alapítvány által kitüntetett sok száz személyiség révén, majdnem minden olyan rendezvényen, ahol a külhoni magyarság sorskérdéseivel foglalkoznak; társrendezőként, előadóként, vagy közreműködőként részt vettünk, számos programot, fórumot mi is kezdeményeztünk. Ilyen például a magyar civil szervezetek összefogásával 2012. január 21-én rendezett BÉKEMENET előkészítésében, megvalósításában való közreműködésünk; „dalos” részvételünk a Nemzeti Fórum Nótaköre keretében, vagy közreműködésünk a nyugati magyarság KUFSTEIN XII. Konferenciáján 2012. szeptember 8-án, az ausztriai Felsőpulyán.

Három kurátorunk (Bakos István, dr. Béres József, Bíró Zoltán) soros elnöki feladatot látott el 2012-ben a Százak Tanácsában, ahol számos közéleti kérdés megbeszélése történt, fontos állásfoglalások születtek, hatásos kezdeményezések történtek – közreműködésünkkel. Kurátoraink révén közreműködtünk a Lakiteleki Népfőiskola, a Németh László Társaság, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem, a Magyar Örökség-díj Bizottság, az Eötvös József Collegium és számos más hazai és határon túli intézmény, szervezet munkájában.

Alapos előkészítő munka után, 2012. május 4-én, emlékülésen idéztük fel Kiss Ferenc (Tiszapéterfalva, 1928 – Budapest, 1999) kárpátaljai születésű kiváló tanár és irodalomtudós, közéleti férfi nemzetszolgálatát, életét, munkásságát. A Kádár-korban Kiss Ferenc meghatározó szerepet játszott a nemzeti ellenállásban; a Hitel folyóirat, a Bethlen Gábor Alapítvány létrehozásában, Kárpátalja patronálásában. Személyében az elcsatolt területek magyarságának oly képviselőjét tisztelhettük, akinek közéleti szerepvállalását; szakmai teljesítménye, műveltsége, közírói és tanári munkássága, valamint a népi ellenzék „Nagy Népi Huráljában” kivívott rangja, széleskörű baráti társasága is hitelesítette. A Debreceni Egyetemről a MTA Irodalomtudományi Intézetébe került ifjú tudós – a hatvanas évek elejétől, negyedszázadon át –, kiemelkedő szerepet játszott a magyar szellemi életben. Az irodalomtörténészi belharcok közepette, részt vett az Írószövetség korabeli szabadság- küzdelmeiben, a jó ügyek védelmében, a népi kultúra meg a Táncház-mozgalom újjáélesztésében, kiváló íróink, költőink népszerűsítésében, az ifjú tehetségek ösztönzésében. Kiss Ferenc a hatvanas évek közepén, az Eötvös Kollégiumban Verselemző Kört indított. Népszerű szemináriumát a második szemeszter után, éber pártőrök – nacionalista ideológiai hatása miatt, tiltakozásunk ellenére – betiltatták. Példaszerű tudományos és pedagógiai munkásságára hívtuk föl az utókor figyelmét az Írószövetséggel közösen rendezett emlékülésen, amelyet az MTA Irodalomtudományi Intézetében méltó módon, sikeresen megtartottunk. Lezsák Sándor megnyitóját követően négy előadás, húsz emlékező hozzászólás, néhány vers és népdal is elhangzott a rendezvényen, amely Vasy Gézának, az Írószövetség elnökségi tagjának összegezésével ért véget. Erről a napi sajtó s a rádió hírt adott, a Kárpátaljai Hírmondó és a SZÍN Közösségi Művelődés 2012. júniusi száma részletes beszámolót, illetve emlékező-hozzászólásokat közölt, az interneten is számos honlapon jelent meg róla hosszabb-rövidebb anyag. A Magyar Művészeti Akadémia emlékülést DVD-n rögzítette, amelyet a BGA honlapjára föltettünk. Az elhangzott kitűnő előadásokra, a számos hozzászólásra, egykori dokumentumokra, s főleg kiadatlan írásaira alapozva, az „Alapítvány a Kelet- és Közép-Európai kutatásért és képzésért” támogatásával, Kiss Ferenc Emlékkönyv összeállítását kezdtük el, amelyet 2013 végén, születése 85. évfordulójára, szeretnénk méltó formában megjelentetni.

Új hagyományt teremtettünk 2012. június 1-jén, amikor a Teleki Pál tudós-államférfi és Trianon emlékezete rendezvényen – dr. Bíró Zoltán irodalomtörténész, a Bethlen Gábor Alapítvány kurátora, és dr. Ress Imre történész, az Eötvös Collegium Baráti Köre titkára emlékező beszédei után –, Lezsák Sándor képviselő, a kuratórium elnöke a Teleki Pál kisplasztika előtt adta át, a Teleki Pál Érdemérmeket. Ez évben e kitüntetést az alábbi személyek kaptak magyarságszolgálatuk elismeréseként: Döbrentei Kornél költő, a Hitel szerkesztője, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, Hábel György ny. MÁV mérnök-főtanácsos, a felvidéki magyarság patrónusa, Mózsi Ferenc író, a Magyar Szellemi Védegylet alapítója, a Százak Tanácsa tagja, Szabó András előadóművész, a BGA, és az Eötvös Collegium Baráti Köre tagja, Udvardy Frigyes közgazda, a romániai magyar történeti kronológia létrehozója.

A Bethlen Gábor Alapítvány két honlapját (www.bethlenalapitvany.com és a külhoni magyarok számára készített www.nemzetismeret.hu portálokat) az elmúlt évek során társadalmi munkában működtettük. A megfelelő pénzügyi ráfordítás, főleg a pályázati támogatások hiányában nem volt mód arra, hogy azokat méltóan gondozzuk, szakemberek segítségével korszerűsítsük, anyagaikat fölújítsuk. Ennek 2012-ben jött el az ideje, amikor az előkészítő munkálatokra elnyert pályázati támogatás és Lezsák Sándor segítsége révén honlapjainkat áttelepítettük és fölújításukat J. Király István közreműködésével elkezdtük. Erre nagy az igény, hiszen látogatottságuk, különösen a külhoni magyarok oktatását szolgáló Magyar Nemzetismeret honlapé igen jelentős; mivel a magyar világszórványban tananyagként használják. Nagyon sokan kérték, a világ különböző tájairól azt is, hogy a tananyag-honlap angol nyelvű változatát mielőbb készítsük el, mert annak az oktatáson túl, a külföldi kapcsolatok fejlesztése és a jelenleginél jobb nemzetpropaganda érdekében is fölmérhetetlen haszna lenne. Ez a feladat manapság különösen sürgetővé vált. A fordítás zömét az elmúlt évek során, pénzügyi helyzetünk függvényében elvégeztük, de csak kis része került föl a honlapra. A meglévő anyag igényes lektorálására szükség van, de még a könyv egyharmadának a fordítása is hiányzik. Az „Alapítvány a Kelet- és Közép-Európai kutatásért és képzésért” támogatásával S. Gedeon Mária az Eötvös Collegium angol műhelyének korábbi vezetőjét sikerült megnyernünk arra, hogy munkatársaival a külföldi diákok igényének, a modern oktatás követelményeinek megfelelő tankönyvvé formálja a Magyar Nemzetismeret angol nyelvű változatát, amelynek kiadását a Kairosz Kiadó vállalta. Időközben a tízéves magyar nyelvű tananyag egy része is elévült, felújításra vár. A 2012. évben Bethlen Gábor Alapítvány honlapjainak felújítási tervét és a szervercserét elkészítettük és megbízást adtunk a Magyar Nemzetismeret honlap meglévő angol fordításának fölhasználásával egy jó adaptáció elkészítésére, ami lehet egy új, hasonló szellemiségű tankönyv is. Ez 2013. évben remélhetőleg elkészül. A „Haza, a magasban” tankönyv magyar anyagának fölfrissítését, megújítását ugyancsak 2013. év végére tervezzük, ami csak a jelentős támogatással, a források bővülésével történhet.

A Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma 2012. november 2-án (pénteken este) 18 órakor, az Uránia Nemzeti Filmszínház Dísztermében rendezte meg 29. díjátadó ünnepségét. Illyés Gyula születésének 110. és az Alapítvány alapításának 30. évfordulója alkalmából Lezsák Sándor tanár, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Kuratórium elnöke tartott ünnepi beszédet. Ez után ünnepélyesen, laudációk kíséretében adta át az idei Bethlen Gábor-díjakat: Sára Sándor operatőr-filmrendezőnek, a Duna TV alapító elnökének, Dr. Péntek János magyar nyelvtudósnak, a kolozsvári Babes Bolyai Egyetem professzorának, Első ízben kapta e díjat orosz író; Jurij Poljakov, a Lityeraturnaja Gazeta főszerkesztője.

Márton Áron Emlékérem kitüntetést kaptak: Dr. Pákh Tibor jogász, a nemzeti ellenállás hőse, Kunckelné Fényes Ildikó fizikus, a dél-amerikai magyar szervezetek szövetsége elnöke, Agócs Sándor költő, szerkesztő, a Lakiteleki Antológia Könyvkiadó vezetője.

A 2012. évi Tamási Áron-díjat: Szakolczay Lajos közírónak, kritikusnak adományozták. A díjátadó ünnepségről jó minőségű DVD készült, amit az Alapítvány honlapjára föltettünk, s hagyományosan a Hitel folyóirat 2013. márciusi száma közölte a kitűnő méltatásokat.

2012. november 2. Illyés Gyula, alapítónk 110. születésnapja, amelyre méltóan, három (egy kelet-európai, egy külhoni és egy honi) kiváló Bethlen-díjas kitüntetésével és egy szép, hiteles Illyés Gyula mellszobor állításával szerettünk volna emlékezni, és emlékeztetni a fővárosban. Az Illyés Gyula szobor fölállítását végül örököse Illyés Mária kurátorunk kérésére elnapoltuk. Egyetértésével az e célra szánt támogatást Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé választásának 400. évfordulójára, a Székelyföldre (2013. október 23-ra) tervezett szobor fölállítására fordítjuk.

A 2012. december 13-i kuratóriumi ülésen fogadtuk el (2012/11.) a jövő évi programtervet. Jövőre két jeles ünnep; Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé (1613. október 23.) választásának 400., és Eötvös József születésének (1813. szeptember 3.) 200. évfordulója jegyében tervezzük az évet.

2013 Bethlen Gábor Eötvös József Emlékév

A Bethlen Gábor, illetve az Eötvös József nevét viselő intézmények és szervezetek, illetve a programban részt vállaló állami és közintézmények, valamint hazai és határon túli civil szervezetek, alapítványok „nemzeti együttműködésével” szeretnénk a mi programjainkat is megvalósítani. Amennyiben a közreműködők elfogadják, a Bethlen Gábor Emlékév jegyében három nemzeti program koordinálását vállalja a három évtizede eredményesen működő Bethlen Gábor Alapítvány. Péterfy László Bethlen Gábor szobrának fölállítása Gyergyószárhegyen 2013. október 23-án. „Erdély aranykora” címmel diákvetélkedők szervezése a Bethlen Gábor év jegyében Nemzetközi Bethlen Gábor autonómia-konferencia 2013. november 15-én (díjátadó ünnep). A Bethlen Gábor évhez kapcsolódóan, a kormány által tavaly létesített Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. egyeztető értekezletet hívott össze 2012. november 15-én, amelyen részt vettünk, programtervünket ismertettük, együttműködési szándékunkról a résztvevőket biztosítottuk. Az Eötvös József Collegium által szervezendő Eötvös József-év programjában közreműködünk.

Budapest, 2013. március 19.

Összeállította: Bakos István ügyvivő kurátor