Nagyboldogasszony szoboravatás

A Budapesten zajló 52. Eucharisztikus Világkongresszus rendezvénysorozatához kapcsolódóan Nagyszőlősön a helyi plébániatemplom kertjében felavatták Nagyboldogasszony szobrát, Matl Péter Magyar Örökség díjas munkácsi szobrászművész alkotását. Az eseményre Kárpátalja különböző részeiből és Magyarország több településéről, köztük Miskolcról érkeztek zarándokcsoportok.

Köszöntőjében Bán Jónás, a Nagyszőlősi Római Katolikus Egyházközség plébánosa azt hangsúlyozta, hogy Nagyboldogasszony anyánk közel egy évezrede a magyarság összetartozásának, megmaradásának, s egyben a családokat erősítő szolidaritás jelképe. Immáron helyére került a szobor, s most az a feladat, hogy Jézus Krisztusnak is helyet készítsünk a szívünkben, mondta a ferencesrendi szerzetes.

Ez az alkotás nem a csüggedést, hanem a reményt közvetíti mindnyájunk számára, mivel irányt mutat a megváltó Jézus Krisztus felé, fogalmazott Bilák János, az egyházközség kurátora.

Kovács István, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkára arra emlékeztetett, hogy Szűz Mária nem csupán a magyarság, de a Kárpát-medencében élő valamennyi nemzet és nép számára továbbra is a keresztény szellemiség szilárd védőbástyája. A magyarok számára pedig az ország védőszentje, aki tovább erősíti nemzettársaink hitét, éljenek azok az anyaország határain belül vagy azon kívül.  

Nagyboldogasszony minden tettében láthatjuk azt a törekvést, amely végső soron az igazi szeretethez, mások elfogadásához vezet el bennünket, mondta Lucsok Miklós római katolikus segédpüspök. Nekünk, mai keresztényeknek tehát az a feladatunk, hogy Szűz Mária példáját követve egész életünket ajánljuk fel a Mindenhatónak.

A magyarság még a kereszténység felvétele előtt tisztelte a Napba Öltözött Asszonyt, amely valószínűleg Szűz Mária előképe lehetett, vélekedett Szilágyi Mátyás, Magyarország beregszászi főkonzulja. Számunkra e pillanatban az a leglényegesebb, hogy őseink Mária-kultusza az idők kezdetére nyúlik vissza. Olyan biztos pont ez, amelyhez mindig bizalommal fordulhat valamennyi magyar. Nagyboldogasszony szobrának értő módon és hittel teli megformálása mostantól a nagyszőlősiek és a városba látogatók számára esélyt teremt arra, hogy mélyen megéljék hitüket, magyarságukat.

Jelkép értékű, hogy Nagyboldogasszony szobrát itt, az egykori Ugocsa vármegye központjában Kisboldogasszony napján avatjuk fel, emlékeztetett rá Bakos István, a szoborállítás fő kezdeményezője, a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriumi tagja. Aki végezetül Teleki Pál, Magyarország hajdani miniszterelnökének ma is aktuális szavait idézte: „Merjünk magyarnak lenni!”.

Egész Európában a Mária-kultusz szerteágazó és sokgyökerű. Erre bizonyíték az öreg kontinensen található számos zarándokhely, mutatott rá Vári Fábián László Kossuth-díjas költőnk. Szűz Mária az igaz hittel és alázattal érkezőknek ma is szükség szerint osztogatja kegyelmét, és teszi ezt már több évszázada. Jézus Krisztus szülőanyja egyben arra emlékeztet valamennyiünket, hogy minden anyától született gyermek felnőtté válva nem alattvalója, hanem testvére a másiknak.

A szobor leleplezését és megáldását követően Matl Péter ismertette a mű elkészítésével kapcsolatos elképzeléseit: a talapzat maga a kemény gránitból megformált földgolyó, a glóbusz. A 12 levél a 12 apostolt jelképezi, a tulipánforma pedig, jól tudjuk, egy ősi magyar motívum. Széttárt karjával a középpontban áll Szűz Mária, fölötte a gyermek Jézus.

A szoboravató és -megáldó ünnepségen Pitti Katalin, a Magyar Állami Operaház örökös tagjának éneke, Hegedűs Valér zongoraművész virtuóz játéka és Gy. Szabó András irodalomtörténész szavalata tette még meghittebbé.

Kovács Elemér tudósítása

 

A szoboravatás kordokumentumaként Bakos István avató beszédét az alább tesszük közzé:

 

Beszéd Nagyszőlősön 2021. szept. 8-án, a Nagyboldogasszony szoboravató ünnepségen

Tisztelt Püspök Úr! Kedves Péter, Ferences Testvérek, zarándokok!

Tisztelt Ünneplő közönség!

Engedjék meg, hogy a Bethlen Gábor Alapítvány fennállásának 40. éves jubileumára emlékezve, kezdeményezőként – közreműködő védnökként –, elöljáróban a kárpátaljai szoborállítók 2019-ben választott jelmondatát idézzem:

Messze jövendővel komolyan vess összve jelenkort: Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül! (Kölcsey Ferenc: Huszt, részlet)

A szoborállítás BGA programfelelőseként e szoboravató ünnepségen kötelességemnek tartom, hogy köszönetet mondjak. Köszönet azoknak, akik e zord időben, a Koronavírus világjárvány karantén-zárványai közepette, a csapatmunkát vállalva, eredményesen hozzájárultak ahhoz, hogy Matl Péter: Kárpátaljai Nagyboldogasszony szobrát ma, Szűz Mária születésnapján, e szent helyen ünnepeljük.

Mindenek előtt az alkotót Matl Pétert köszöntöm, aki kitartással, tehetséggel megformálva, közvetíti szülőföldje népének – nemes márványba faragva – ihletett égi ajándékát; Nagyszőlős Boldogasszonyát. A szobor talapzat-, a terep – előkészítését fiával együtt végezte.

Köszöntöm a szoborállítás helyi szervezőit, mestereit, kiváltképp az őrálló Ferences Misszió testvéreit, valamint Nagyszőlős város szoboravatást támogató vezetőit, résztvevőit, polgárait. Őszinte elismeréssel; ez alkalommal, e helyen megköszönöm Magyary Rozália és Várhelyi Krisztina munkatársaim áldozatvállalását. Ők éltették a virtuális szervezőbizottságot, intézték a pályázati adminisztrációt, az ügyeket; nélkülük ma nem ünnepelnénk. Rozália nem tarthatott velünk, és Krisztina sem érkezett még ide miskolci zarándokcsoportjával, pedig az úton végig telefonkapcsolatban voltunk. Mankovics Tamás, a „Magyar a magyarért Alapítvány” elnöke, főszervezői munkájaként a szobor talapzatát elkészíttette, engedélyeztetését határidőre megoldotta, s a szobor makettjét több városban bemutatta, amiért köszönet illeti. Hálás köszönettel tartozunk a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nagylelkű pályázati támogatásáért, amelyre nagy szükség volt a sikeres szoborállításhoz.

Örömmel mutatom föl a „Szíves Kalauz a Kárpátaljai Nagyboldogasszony szoborhoz” c. szép kiadványunkat, amelyet Gy. Szabó András kurátor- védnök szerkesztett. A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával az Antológia Kiadónál megjelent jubileumi kiadványunk. Létrejöttében Házi Balázzsal a BGA titkárával, én is közreműködtem. E kárpátaljai képes zsebkönyvből a szoboravatás résztvevői egy-egy tiszteletpéldányt kapnak. A Szíves Kalauz mellett a Bethlen Gábor Alapítvány zarándokcsoportja Nagy Gyula nyomdamérnök ajándékát, „Kárpátaljai Nagyboldogasszony szobor Emlékkönyvét” is átadja az őrálló Ferences Missziónak. Ennek aláírása után átvehetik a résztvevők, zarándokok a BGA kiadvány tiszteletpéldányát….

 

A „Szíves Kalauz” a Nagyboldogasszony szobor népszerűsítését szolgálja. Irodalmi-történelmi szemelvényeket, verseket, képeket közlünk benne, jórészt kárpátaljai szerzőktől. Fejezet szól a Nagyboldogasszony kultuszról, Kárpátalja táji-történeti emlékeiről, Nagyszőlősről és Matl Péter alkotói munkásságáról. Közöljük a szoborállítás előzményeit, a közreműködők; a BGA – val társult két miskolci civil szervezet bemutatását és a – virtuálisan létezett– Szoborbizottság névsorát. A szoborállítás néhány védnökének üzenetét is publikáljuk benne. A fővédnökök közül a kimentését kérő Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke, prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr, valamint Böjte Csaba OFM szerzetes, Juhász Judit anyanyelv-ápoló védnökünk, Korzenszky Richárd, Tihanyi Bencés szerzetes, emeritus perjel és a jelen lévő Dr. Béres József vegyészmérnök, BGA kurátora védnökök üzenetét olvashatják a Szíves Kalauzban. Most adom át tiszteletbeli fővédnökünk, Dr. Király Tibor Széchenyi -díjas jogtudós, a Bethlen Gábor Alapítvány alapító kurátorának üzenetét. Ő Kárpátalja szülötte; 101. éve Ung megyében református lelkész-család gyermekeként született. Prágában, majd az ELTE-n végezte jogi tanulmányait, ahol egyetemi tanár, akadémikus lett. Vasárnap Dunabogdányból hívott – a 2006-ban kapott Teleki Pál Érdemérme „Merjünk magyarok lenni!” feliratára, s a tudós államférfi életáldozatára emlékeztetve – , kifejezte elismerését, örömét, jókívánságait a Nagyszőlősi Nagyboldogasszony szobor megáldásához.

A másik fontos üzenet, jeles védnökünk; Spányi Antal püspök úr áldása, 2021. szept. 6-án villámpostán érkezett. Ezt tisztelettel fölolvasom: „Kedves Pista!

Gratulálok ahhoz, amit sikerült elérni! Rajta volt munkádon, munkátokon az Úr áldása. A NEK és az ünnep miatt magam is csak lélekben tudlak elkísérni benneteket az avatásra, és így kérem a szoborra és mindnyájatok életére az Úr áldását, a Szűzanyának, Magyarok Nagyasszonyának oltalmát! Tisztelettel és nagyrabecsüléssel üdvözlöm az összegyűlteket! Szeretettel: Spányi Antal”

 

Hálás vagyok, hogy a BGA Márton Áron Emlékéremével kitüntetett Majnek Antal püspök úrnak és a Magyar Örökség-díjas Ferences Missziónak, hogy Matl Péter szakrális alkotását szeretettel fogadják Nagyszőlősön. Jónás atya beszédében említette, hogy ez az a választott helyszín, ahol végleges otthonára talált Nagyboldogasszony szobrunk Kárpátalján. A Bethlen Gábor Alapítvány zarándokcsoportja (Béres József, Czine Erzsébet, Gy. Szabó András, Rieger Tibor és Foltán László a BGA, az Eötvös Collegium, a Százak Tanácsa képviselöi, s hozzánk társult Pitti Katalin Liszt Ferenc díjas operaénekes, s Hegedűs Valér zongoraművész, ill. Dr. Szegő Szilvia és Dr. Rockenbauer Antal társadalomkutató és jómagam) váratlan próbatételekkel kísért hosszú utunkon Mária-énekekkel köszöntöttük a névnapján. Vigaszul szolgált számunkra az „Angyaloknak királynéja, tiszta Szűz!” kezdetű népének, ami illik Matl Péter szobrához. Zarándokcsoportunk a 2. versszak első sorát e szöveggel énekelte égi Pátronánknak:

„Nagyszőlős Boldogasszonya, tiszta Szűz! Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.

Ékes virágszál, hozzád esdeklünk

Szép szűz Mária! Könyörögj értünk!. (Bethlen Gábort és szobrát 2013-ban a”Szól a kakas már,,” c. nótájával tiszteltük meg.)

A beregszászi konzulátus munkatársa rendkívüli segítséget nyújtott a szigorú határnál. Neki köszönhető. hogy időben megérkeztünk a szoboravató ünnepségre.

Bizakodva, reménnyel fogadjuk Matl Péter Nagyboldogasszony szobrának megáldását. Úgy véljük egy kis kenyér-kovász morzsával Kárpátalján is hozzájárulhattunk az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hitünket éltető reményéhez, céljainak valóra váltásához, a keresztény szolidaritáshoz és nemzetünk lelki megújulásához is.

Végezetül engedjék meg, hogy Rákóczi Ferenc szívhez szóló imájával zárjam köszöntésemet, amely ajándékfüzetünk hátsó borítóján található:

Rákóczi Ferenc imája

A te kezedben van szívünk, Uram,
Döfd át szereteted nyilával,
Gyújtsd fel a lomhákat,
Vezesd vissza az eltévelyedetteket,
Világítsd meg a vakokat,
Lágyítsd meg a hajthatatlanokat,
Bátorítsd meg a habozókat,
Tanítsd a tudatlanokat,
Gyarapítsd bennünk a hitet,
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,
S újra és újra kérlek,
Add, hogy szereteted gyarapodjék,
Hogy ez az isteni láng
Eméssze föl viszálykodásainkat. Ámen.

  1. szeptember 8-án

Bakos István, a Bethlen Gábor Alapítvány programfelelőse